Poradenství v potravinářství

Externí manažer kvality a jeho nabízená činnost

 • kontrolní a revizní činnosti ve výrobě, v síti prodejen, skladu i centrále společnosti; kontrolní činnost spočívá v kontrole dodržování standardů, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic a interních pravidel
 • vedení a revize systémové dokumentace
 • vytváření směrnic, předpisů, vnitřních kontrolních systémů
 • pomoc při zpracování politiky a cílů kvality a strategií společností
 • provádění interních auditů (systémové, výrobkové, procesní)
 • provádění externích auditů u dodavatelů
 • podpora při auditech třetí stranou (certifikace, recertifikace, periodický dozorový audit), podpora při zákaznických auditech

Výhody externí spolupráce

 • Přenos operativních záležitostí v dané oblasti na externího dodavatele
 • Přenesení zodpovědnosti za provedení služeb, které nejsou primární činností
 • Možnost soustředit se pouze na svou hlavní činnost
 • Úspora provozních a investičních nákladů

Přínos externího kvality manažera

 • Externí manažer kvality je profesionálně vyškolen pro danou oblast
 • Externí manažer kvality má zkušenosti a rozhled od jiných zákazníků

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci